1999 - 2011 | 2012 - 2014 | Карти, картини, статии | Речник | Урантия | Книга Урантии | The English Version
2012

mp3

Книга Урантия


You are about to view the inviolate text of The Urantia Book, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; all rights reserved. You may freely print and/or download this text for your own personal use, but any other uses, including distribution or sale, must be permitted by copyright law or by Urantia Foundation policies. By printing or downloading this inviolate text, you also agree not to revise, alter, or amend any portion of the inviolate text of The Urantia Book that is printed or downloaded.

Ниже приводится полный текст Книги Урантии, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; все права защищены. Вы свободно можете распечатывать и/или загружать этот текст для своего личного пользования, однако любое другое использование этого текста, включая распространение или продажу, должно быть разрешено либо правовым законодательством или правилами Фонда Урантии. Распечатывая или загружая этот полный текст вы соглашаетесь не вносить поправки, не изменять и не исправлять никакую из частей распечатанного или загруженного полного текста Книги Урантии.

Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

По-долу се привежда пълният текст на книга Урантия, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; (773) 525-3319; http://www.urantia.org/; всички права са запазени. Вие може свободно да разпечатвате и/или да зареждате този текст за свое лично ползване, обаче всяко друго използване на този текст, включително разпространение или продажба, трябва да бъде разрешено или от правното законодателство или от правилата на Фонд Урантия. С разпечатването или зареждането на този пълен текст вие се съгласявате да не внасяте поправки, да не изменяте и да не поправяте никаква част от разпечатаното или заредения пълен текст на книга Урантия.
 

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

 1. Божество и божественост
 2. Бог
 3. Първи Източник и Център
 4. Седем Абсолюта
  Реалност
  Понятие АЗ СЪМ
 5. Вселенска реалност
 6. Рай
 7. Личностни реалности
 8. Енергия и модел
 9. Висше Същество
 10. Бог-Седмочастен
 11. Бог-Пределен
 12. Бог-Абсолютен
 13. Три Абсолюта
 14. Троици
 15. Забележка

 1


Часть 1. ЦЕТРАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ И СВЕРХВСЕЛЕННЫЕ

Част 1. ЦЕНТРАЛНА ВСЕЛЕНА И СВРЪХВСЕЛЕНИ

Документ 1. ВСЕОБЩИЙ ОТЕЦ

Документ 1. ВСЕОБЩИЯТ ОТЕЦ

 1. Името на Отца
 2. Реалност на Бога
 3. Бог е всеобщ дух
 4. Тайнство на Бога
 5. Личност на Всеобщият Отец
 6. Личност във вселената
 7. Духовна ценност на понятието личност

 21

Документ 2. ПРИРОДА БОГА

Документ 2. ПРИРОДА НА БОГА

 1. Безкрайност на Бога
 2. Вечното съвършенство на Отца
 3. Правосъдие и праведност
 4. Божествено милосърдие
 5. Любовта на Бога
 6. Добродетелта на Бога
 7. Божествената истина и красота

 33

Документ 3. АТРИБУТЫ БОГА

Документ 3. АТРИБУТИТЕ НА БОГА

 1. Вездесъщността на Бога
 2. Безкрайното могъщество на Бога
 3. Всезнаенето на Бога
 4. Безпределността на Бога
 5. Върховната власт на Бога
 6. Неизбежности
 7. Първенството на Отца
 8. Благословение

 44

Документ 4. СВЯЗЬ БОГА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 4. ВРЪЗКА НА БОГА С ВСЕЛЕНАТА

 1. Отношението на Отца към вселената
 2. Провидение
 3. Богът и прородата
 4. Неизменният характер на Бога
 5. Осъзнаване на Бога
 6. Погрешни представи за Бога

 54

Документ 5. СВЯЗЬ БОГА С ИНДИВИДУУМОМ

Документ 5. ВРЪЗКА НА БОГА С ИНДИВИДА

 1. Приближаване към Бога
 2. Присъствието на Бога
 3. Истинско поклонение
 4. Богът в религията
 5. Осъзнаване на Бога
 6. Богът на личността

 62

Документ 6. ВЕЧНЫЙ СЫН

Документ 6. ВЕЧНИЯТ СИН

 1. Индивидуалност на Вечният Син
 2. Същност на Вечният Син
 3. Претворяване любовта на Отца
 4. Атрибути на Вечният Син
 5. Всемогъщество, вездесъщност, всезнание
 6. Ограничения на Вечният Син
 7. Разумът на Духа
 8. Личността на Вечният Син
 9. Осъзнаване на Вечния Син

 73

Документ 7. СВЯЗЬ ВЕЧНОГО СЫНА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 7. ВРЪЗКА НА ВЕЧНИЯТ СИН С ВСЕЛЕНАТА

 1. Контур на духовната гравитация
 2. Ръководството на Вечният Син
 3. Връзка на Вечният Син с индивида
 4. Божествените планове за усъвършенствуване
 5. Духът на посвещението
 6. Посвещенията на Вечният Син
  Посвещенията на Първородният Михаил
 7. Райски Божи Синове
 8. Висше разкриване на Отца

 81

Документ 8. БЕСКОНЕЧНЫЙ ДУХ

Документ 8. БЕЗКРАЙНИЯТ ДУХ

 1. Богът на действието
 2. Природа на Безкрайният Дух
 3. Връзка на Духът с Отца и Сина
 4. Духът на божественото служене
 5. Съзидателни Дъщери
 6. Присъствието на Бога
 7. Личност на Безкрайният Дух

 90

Документ 9. СВЯЗЬ БЕСКОНЕЧНОГО ДУХА С ВСЕЛЕННОЙ

Документ 9. ВРЪЗКА НА БЕЗКРАЙНИЯТ ДУХ С ВСЕЛЕНАТА

 1. Атрибути на Третият Източник и Център
 2. Вездесъщият Дух
 3. Всеобщият оператор
 4. Абсолютният разум
 5. Служене на разума
 6. Котнур на гравитацията на разума
 7. Вселенско отражение
 8. Личности на Безкрайния Дух
 9. Функционалното семейство на Третия Източник и Център

 98

Документ 10. РАЙСКАЯ ТРОИЦА

Документ 10. РАЙСКАТА ТРОИЦА

 1. Саморазпространение на Първият Източник и Център
 2. Персонализация на Божеството
 3. Три лица на Божеството
 4. Троичният съюз на Божеството
 5. Функции на Троицата
 6. Крайно, абсонитно и абсолютно отношение
 7. Неизменни Синове на Троицата
 8. Правосъдие, свидетелствуване и присъда
 9. Свръхуправление на върховността
 10. Троицата зад пределите на крайното
 11. Граници, достигани от смъртните същества

 108

Документ 11. ВЕЧНЫЙ ОСТРОВ РАЙ

Документ 11. ВЕЧНИЯТ ОСТРОВ РАЙ

 1. Божествената обител
 2. Природа на Вечният Остров
 3. Горен Рай
 4. Периферен Рай
 5. Долен Рай
 6. Респирация на пространството
 7. Ненаситено пространство
 8. Пространствени функции на Рая
 9. Зони на промеждутъчното пространство
 10. Гравитация на Рая
 11. Космическа сила, физическа енергия, вселенска енергия
 12. Уникалност на Рая

 118

Документ 12. ВСЕЛЕННАЯ ВСЕЛЕННЫХ

Документ 12. ВСЕЛЕНАТА НА ВСЕЛЕНИТЕ

 1. Пространствени нива на мирозданието
 2. Област на Безусловният Абсолют
 3. Всеобща гравитация
 4. Пространство и движение
 5. Пространство и време
 6. Всеобщо свръхуправление
 7. Част и цяло
 8. Вещество, разум и дух
 9. Личностни реалности

 128

Документ 13. СВЯЩЕННЫЕ СФЕРЫ РАЯ

Документ 13. СВЕЩЕНИТЕ СФЕРИ НА РАЯ

 1. Седемте свещени свята на Отца
 2. (1) Сфера на Божеството
  (2) Сфера на Сина
  (3) Сфера на Дух
  (4) Сфера на Наместниците
  (5) Сфера на Уединението
  (6) Сфера на Серафимите
  (7) Сфера на Възхождането
 3. Съотношение между световете на Отца
 4. Свещените светове на Вечния Син
 5. Светове на Безкарайния Дух
 6. Административни обители на Главните Духове

 143

Документ 14. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Документ 14. ЦЕНТРАЛНА БОЖЕСТВЕНА ВСЕЛЕНА

 1. Системата Рай-Хавона
 2. Ден в системата Рай-Хавона
  Тъмни гравитационни тела
 3. Строеж на Хавона
 4. Светове от Хавона
 5. Създания в централната вселена
 6. Родените в Хавона
 7. Живот в Хавона
 8. Еднообразие и дерзаене
 9. Предназначение на централната вселена

 152

Документ 15. СЕМЬ СВЕРХВСЕЛЕННЫХ

Документ 15. СЕДЕМ СВРЪХВСЕЛЕНИ

 1. Пространствено ниво на свръхвселените
 2. Структура на свръхвселените
 3. Свръхвселената Орвонтон
 4. Мъглявините - прародители на вселените
 5. Произход на небесните тела
 6. Сфери в пространството
 7. Архитектурни сфери
 8. Стандарт на времето в свръхвселената
 9. Управление на енергията и нейното регулиране
 10. Контури на свръхвселените
 11. Контури на локалната вселена
 12. Управители на свръхвселените
 13. Съвещателна асамблея
 14. Върховни съдилища
 15. Правителства на секторите
 16. Цели на седемте свръхвселени

 164

Документ 16. СЕМЬ ГЛАВНЫХ ДУХОВ

Документ 16. СЕДЕМ ГЛАВНИ ДУХОВЕ

 1. Връзка с триединното Божество
 2. Връзка с Безкрайният Дух
 3. Индивидуалност и разнообразие на Главните Духове
 4. Атрибути и функции на Главните Духове
 5. Връзка със създанията
 6. Космически разум
 7. Причинност, дълг и поклонение
 8. Нравственост, добродетел и личност
 9. Урантийска личност
 10. Реалност на човешкото съзнание

 184

Документ 17. СЕМЬ ГРУПП ВЫСШИХ ДУХОВ

Документ 17. СЕДЕМ ГРУПИ ВИСШИ ДУХОВЕ

 1. Седем Висши Администратори
 2. Синове, тринитизовани създания
 3. Мажестон - главата на системите за отражение
 4. Отражателни Духове
 5. Спомагателни Образи на Отражателните Духове
 6. Седем Духове на Пръстените
 7. Съзидателните Духове на локалните вселени
 8. Спомагателни духове на разума
 9. Функции на Висшите Духове

 197

Документ 18. ВЫСШИЕ ТРОИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Документ 18. ВИСШИ ТРОИЧНИ ЛИЧНОСТИ

 1. Тринитизовани Тайнства на Върховността
 2. От Векове Вечните
 3. От Векове Древните
 4. От Векове Съвършените
 5. От Векове Скорошните
 6. От Векове Единните
 7. От Векове Верните

 207

Документ 19. ОДНОРОДНЫЕ СУЩЕСТВА ТРОИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Документ 19. ЕДНОРОДНИ СЪЩЕСТВА ОТ ТРОИЧЕН ПРОИЗХОД

 1. Троични Синове-Учители
 2. Възпитатели по Мъдрост
 3. Божествени Съветници
 4. Всеобщи Цензори
 5. Неизменни Синове на Троицата
 6. Свещени Троични Духове
 7. Родените в Хавона
 8. Жители на Рая

 214