Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 181. ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Документ 181. ПОСЛЕДНИ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОСЛЕ прощального обращения Иисуса к одиннадцати апостолам началась непринужденная беседа, во время которой они вспоминали многие эпизоды своего опыта, совместного и индивидуального. Наконец эти галилеяне начали понимать, что их друг и учитель собирается покинуть их, и потому они с надеждой ухватились за его слова, когда он пообещал, что вскоре они снова увидят его, однако они с легкостью забыли, что это новое посещение также будет коротким. Многие из апостолов и ближайших учеников действительно считали, что обещание вернуться ненадолго (короткий промежуток времени между воскресением и вознесением) означало, что Иисус уходит лишь для краткого свидания с Отцом, после чего он вернется, чтобы установить царство. И такое толкование его учения согласовывалось как с изначальными верованиями апостолов, так и с их страстными надеждами. Поскольку это соответствовало представлениям и надеждам всей их жизни, им не составляло труда так истолковать слова Учителя, чтобы оправдать свои сокровенные желания.

СЛЕД прощалното обръщение на Иисус към единадесетте апостола започнала непринудена беседа, във времето на която те си спомнили много епизоди от своя опит, съвместен и индивидуален. Най-накрая тези галилейци започнали да разбират, че техният другар и учител се готви да ги напусне, и поради това те с надежда се хванали за неговите думи, когато той обещал, че скоро те отново ще го видят, обаче те с лекота забравили, че това посещение така също ще бъде кратко. Много от апостолите и най-близките ученици действително считали, че обещанието да се върне за кратко време (краткия промеждутък от време между възкресението и възнесението) означавало, че Иисус ще замине само за кратко свиждане с Отца, след което той ще се върне, за да установи царството. И такова тълкуване на неговите учения се съгласувало както с изначалните вярвания на апостолите, така и с техните страстни надежди. До колкото това съответствало на представите и надеждите на целия техен живот, за тях не представлявало труд така да изтълкуват думите на Учителя, за да оправдаят своите съкровени желания.

После того, как апостолы обсудили прощальную речь и она начала откладываться у них в сознании, Иисус попросил тишины и перешел к последним наставлениям и предупреждениям.

След това, когато апостолите обсъдили прощалната реч и тя започнала да се затвърдява в тяхното съзнание, Иисус помолил за тишина и преминал към последните наставления и предупреждения.

1. ПОСЛЕДНИЕ УТЕШЕНИЯ

1. ПОСЛЕДНИ УТЕШЕНИЯ

Когда одиннадцать апостолов вернулись на свои места, Иисус встал и обратился к ним: "До тех пор, пока я остаюсь с вами во плоти, я могу быть лишь пребывающим среди вас индивидуумом или одним из обитателей этого мира. Но когда я освобожусь от этого смертного одеяния, я смогу вернуться в качестве духа, вселяющегося в каждого из вас и во всех остальных верующих в это евангелие царства. Так Сын Человеческий станет духовным воплощением в душах всех истинно верующих.

Когато единадесетте апостола се върнали на своите места, Иисус станал и се обърнал към тях:" До този момент, докато аз оставам с вас в плът, аз мога само да бъда пребиваващ сред вас индивид или един от избавителите на този свят. Но когато аз се освободя от това смъртна обвивка, аз ще мога да се върна в качеството на дух, вселяващ се във всеки от вас и във всички останали вярващи в това евангелие за царството. Така Синът Човешки ще стане духовно въплъщение в душите на всички искрено вярващи.

Когда я вернусь, чтобы жить в вас и трудиться в вашем лице, я смогу еще успешнее вести вас через эту жизнь и направлять через многие обители в будущей жизни на небесах небес. Жизнь в вечном творении Отца не есть бесконечный отдых, праздность и эгоистичная успокоенность. Наоборот - это непрестанное развитие в благодати, истине и славе. Каждая из огромного множества обителей в доме моего Отца является местом остановки, жизнью, призванной подготовить вас к следующему шагу. Таким образом дети света будут продолжать идти от славы к славе, пока не достигнут божественного состояния, при котором они становятся духовно совершенными, как совершенен во всём Отец.

И когато аз се върна, за да живея с вас и да се трудя във ваше лице, аз ще мога още по-успешно да водя вас през този живот и да направлявам през многото обители в бъдещия живот на небесата на небесата. Животът във вечното творение на Отца не е безкраен отдих, безделническа и егоистична успокоеност. Обратното - това е непрестанно развитие в благодат, истина и слава. Всяка от огромното множество обители в дома на моя Отец се явява място за спиране, живот, призван да подготви вас към следващата стъпка. По такъв начин децата на светлината ще продължават да вървят от слава към слава, докато не постигнат божественото състояние, при което те ще станат духовно съвършени, както съвършен във всичко е Отеца.

Если вы пожелаете следовать за мной после того, как я покину вас, прояв‡те искреннее стремление жить в согласии с духом моих учений и идеалом моей жизни - исполнением воли моего Отца. Поступайте так, вместо того чтобы подражать моей земной жизни во плоти, которую мне по необходимости пришлось прожить в этом мире.

Ако вие пожелаете да следвате след мен след това, когато аз напусна вас, прояв‡те искрен стремеж да живеете в съгласие с духа на моите учения и идеала на моя живот - изпълнението на волята на моя Отец. Постъпете така, вместо това, че да подражавате на моя земен живот в плът, който на мен по необходимост се наложи да проживея в този свят.


Страница 1954

Отец послал меня в этот мир, но лишь немногие из вас полностью приняли меня. Я изолью свой дух на всю плоть, но не все люди захотят принять этого нового учителя в качестве воспитателя и советника души. Однако все, кто примет его, просветятся, очистятся и утешатся. И этот Дух Истины станет в них внутренним источником живой воды, истекающей в вечную жизнь.

Отецът е изпратил мен в този свят, но едва малцина от вас напълно са ме приели. Аз ще излея своя дух върху цялата плът, но не всички хора ще поискат да приемат този нов учител в качеството на възпитател и съветник на душата. Обаче всички, които го приемат, ще се просветят, ще се очистят и утешат. И този Дух на Истината ще стане в тях вътрешен източник на жива вода, изтичащ във вечния живот.

А теперь, покидая вас, я хотел бы утешить вас. Я оставляю вам покой; я даю вам мой покой. Я приношу свои дары не так, как этот мир, - мерой, - а каждому из вас столько, сколько пожелаете принять. Да не опечалятся ваши сердца и да не устрашатся. Я победил мир, и во мне все вы од†ржите победу через веру. Я уже предупреждал вас, что Сын Человеческий будет убит, но я заявляю вам, что я вернусь, прежде чем отправиться к Отцу, хотя наше свидание и будет недолгим. И после того, как я вознесусь к Отцу, я непременно пошлю вам нового учителя, который останется с вами и поселится глубоко в ваших сердцах. И когда вы увидите, как всё это сбывается, не тревожьтесь, а лишь веруйте, поскольку вы знали обо всём этом заранее. Я глубоко полюбил вас, и я не покидал бы вас - но такова воля Отца. Мое время исполнилось.

А сега, напускайки вас, аз бих искал да утеша вас. Аз оставям вам покой; аз давам вам моя покой. Аз принасям своите дарове не така, както този свят, - с мярка, - а на всекиму от вас по толкова, колкото пожелаете да приемете. Да не се опечалят вашите сърца и да не се уплашат. Аз победих света, и във мен всички вие ще уд†ржите победа чрез вярата. Аз вече предупреждавах вас, че Синът Човешки ще бъде убит, но заявявам вам, че аз ще се върна, преди да се отправя към Отца, макар нашето свиждане и да бъде кратко. И след това, когато аз се възнеса към Отца, аз непременно ще изпратя нов учител, който ще остане с вас и ще се засели дълбоко във вашите сърца. И когато вие видите, как всичко това се случва, не се тревожете, а само вярвайте, доколкото вие сте знаели за всичко това по-рано. Аз дълбоко обикнах вас, и аз не бих напуснал вас - но такава е волята на Отца. Моето време се изпълни.

Не сомневайтесь ни в одной из этих истин даже тогда, когда гонения рассеют вас и многочисленные страдания повергнут вас в уныние. Когда вы будете чувствовать себя одинокими в мире, я буду знать о вашей разобщенности, так же, как вы будете знать о моем одиночестве, когда, рассеянные кто куда, оставите Сына Человеческого в руках его врагов. Но я никогда не бываю одиноким; Отец всегда пребывает со мной. Я и тогда буду молиться за вас. И я говорю вам обо всём этом для того, чтобы вы могли обрести покой, и обрести его более полно. В этом мире вас ждут скорби, но радуйтесь: я одержал в этом мире победу и показал вам путь к вечной радости и непреходящему служению".

Не се съмнявайте в нито една от тези истини даже тогава, когато гоненията разпръснат вас и многочислените страдания хвърлят вас в тъга. Когато вие ще чувствате себе си самотни в света, аз ще зная за вашата разделяне, така също, както вие ще знаете за моята самота, когато, разпръснати кой къде, ще оставите Сина Човешки в ръцете на неговите врагове. Но аз никога не съм самотен; Отеца винаги пребивава с мен. И тогава ще се моля за вас. И аз говоря вам за всичко това поради това, за да можете вие да придобиете покой, и да го придобиете по-пълно. В този свят вас ви чакат скърби, но радвайте се: аз удържах в този свят победа и показах вам пътя към вечната радост и непреходното служене".

Иисус дает покой тем, кто, как и он, исполняет Божью волю, - но не в виде радостей и удовольствий этого материального мира. Неверующим материалистам и фаталистам доступны только два типа покоя и душевного комфорта: они должны быть либо стоиками, с их упорной решимостью мужественно встретить неотвратимое и пережить худшее, либо оптимистами, которые, вечно обольщаясь надеждой, неизменно пробуждающейся в человеческой груди, тщетно желают покоя, никогда не наступающего в действительности.

Иисус дава покой на тези, които, както и той, изпълняват Божията валя, - но не във вид на радост и удоволствия от този материален свят. За невярващите материалисти и фаталисти са достъпни само два типа покой и душевен комфорт: те трябва или да бъдат стоици, с тяхната упорита решимост мъжествено да срещнат неотвратимото и за преживеят лошото, или оптимисти, които, вечно си създават илюзии с надеждата, неизменно пробуждаща се в човешката гръд, напразно желаейки покой, никога не настъпващ в действителност.

В земной жизни полезно быть в определенной степени как стоиком, так и оптимистом, но ни то, ни другое не имеет никакого отношения к тому возвышенному покою, который Сын Человеческий посвящает своим братьям во плоти. Покой, который Михаил дает своим земным детям, есть тот же мир, что наполнял его собственную душу в течение его смертной жизни во плоти на этой самой планете. Покой Иисуса есть радость и удовлетворение богопознавшего индивидуума, который достиг победы, полностью овладев исполнением Божьей воли в материальной жизни во плоти. Мир, наполнявший разум Иисуса, покоился на абсолютной человеческой вере в действительность мудрой и сочувственной сверхопеки божественного Отца. Иисус сталкивался на земле с трудностями и даже был ошибочно назван "мужем скорбей", но во всех испытаниях его опорой была та уверенность, которая всегда придавала ему силы, позволяя идти к своей цели и не сомневаться в том, что он исполняет волю Отца.

В земният живот полезно би било да бъдете в определена степен както стоици, така и оптимисти, но нито едното, нито другото нямат никакво отношение към този възвишен покой, който Синът Човешки посвещава на своите братя в плът. Покоят, който Михаил дава на своите земни деца, е същият този мир, който е изпълвал неговата собствена душа в течение на неговия смъртен живот в плът на тази същата планета. Покоят на Иисус е радостта и удовлетворението на богопозналия индивид, който е достигнал победа, напълно е овладял изпълнението на Божията валя в материалния живот в плът. Мирът, изпълващ разума на Иисус, лежи върху абсолютната човешка вяра в действителността на мъдрата и съчувствена свръхопека на божествения Отец. Иисус сблъсквайки се на земята с трудности и даже е бил погрешно наречен "мъжът на скръбта", но във всички изпитания негова опора била тази увереност, която винаги му е придавал сили, позволявайки да върви към своята цел и да не се съмнява в това, че той изпълнява волята на Отца.

Иисус отличался решительностью, настойчивостью и абсолютной преданностью своей миссии, но он не являлся бесчувственным и безразличным стоиком;

Иисус се отличавал с решителност, настойчивост и абсолютна преданост към своята мисия, но той не се явявал безчувствен и безразличен стоик;


Страница 1955

в своем жизненном опыте он всегда искал радостные стороны, но он не был слепым и поддавшимся самообману оптимистом. Учитель знал обо всём, что ему было уготовано, и он не страшился. Посвятив этот покой своим последователям, он был вправе сказать: "Да не опечалятся ваши сердца и да не устрашатся".

в своя жизнен опит той винаги е търсел радостните страни, но не е бил сляп и поддаващ се на самоизмама оптимист. Учителят е знаел за всичко, което му е било приготвено, и той не се е страхувал. Посвещавайки този покой на своите последователи, той е бил в правото си да каже: "Да не се опечалят вашите сърца и да не се страхуват".

Таким образом, покой Иисуса есть покой и неустрашимость сына, полностью уверенного в том, что его путь во времени и вечности всецело и надежно опекается и охраняется преисполненным мудрости, любви и могущества духовным Отцом. И такой покой действительно недоступен разуму человека, однако его способно в полной мере испытать верующее человеческое сердце.

По такъв начин, покоят на Иисус е покоят и неустрашимостта на сина, напълно уверен в това, че неговия път във времето и вечността всецяло и надеждно се опекунства и се охранява от преизпълнената мъдрост, любов и могъщество на духовния Отец. И такъв покой действително е недостъпен за разума на човека, обаче него е способно в пълна степен да изпита вярващото човешка сърце.

2. ПРОЩАЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ КАЖДОМУ ИЗ АПОСТОЛОВ

2. ПРОЩАЛНИ НАСТАВЛЕНИЯ ЗА ВСЕКИГО ОТ АПОСТОЛИТЕ

Учитель закончил давать прощальные наставления и последние напутствия, предназначавшиеся апостолам как группе. После этого он перешел к прощанию с каждым в отдельности, дав каждому апостолу личный совет и последнее благословение. Апостолы оставались на своих местах вокруг стола, которые они заняли в начале Тайной Вечери, и по мере того, как Учитель обходил стол, беседуя с ними, каждый из них вставал, когда Иисус обращался к нему.

Учителят завършил да дава прощални наставления и последни напътствия, предназначени за апостолите като група. След това той преминал към прощаване с всекиго по отделно, давайки на всеки апостол личен съвет и последно благословение. Апостолите оставали на своите места около масата, които те заели в началото на Тайната Вечеря, и по степента на това, как Учителя обхождал масата, беседвайки с тях, всеки от тях ставал, когато Иисус се обръщал към него.

Иоанну Иисус сказал: "Ты, Иоанн, самый младший из моих братьев. Ты был очень близок мне, и хотя я люблю всех вас одинаковой любовью, как любит своих сыновей отец, ты был назначен Андреем в качестве одного из трех апостолов, всегда находившихся возле меня. Кроме того, ты действовал от моего имени - и должен продолжать заниматься этим - в тех вопросах, которые имеют отношение к моей земной семье. И я отправляюсь к Отцу, не сомневаясь в том, что ты, Иоанн, будешь и дальше опекать тех, кто одной со мной плоти. Пусть их нынешнее непонимание моей миссии никоим образом не мешает тебе предлагать им всё сочувствие, совет и помощь, которые, как ты знаешь, я предложил бы им, если бы мне было суждено продолжить жизнь во плоти. И когда они придут к свету и полностью вступят в царство, вы все с радостью будете приветствовать их, но я надеюсь на то, что ты, Иоанн, поприветствуешь их за меня.

На Йоан Иисус казал:"Ти, Йоан, си най-младият от моите братя. Ти беше много близък с мен, и макар аз да обичам всички вас с еднаква любов, както обича своите синове бащата, ти беше назначен от Андрей в качеството на един от тримата апостоли, винаги намиращи се близо до мен. Освен това, ти си действувал от мое име - и трябва да продължиш да се занимаваш с това - по тези въпроси, които имат отношение към моето земно семейство. И аз се отправям към Отца, без да се съмнявам в това, че ти, Йоан, и по-нататък ще опекунстваш тези, които са една плът с мен. Нека тяхното сегашно неразбиране на моята мисия по никакъв начин не пречи на теб да им предлагаш цялото съчувствие, съвет и помощ, които, както ти знаеш, аз бих им предложил, ако би на мен е било съдено да продължа живота в плът. И когато те дойдат към светлината и напълно встъпят в царството, вие всички с радост ще ги приветствувате, но аз се надявам на това, че ти, Йоан, ще ги приветствуващ заради мен.

А теперь, когда истекают последние часы моего земного пути, оставайся возле меня, чтобы я мог передать тебе любое сообщение для моей семьи. Что касается труда, доверенного мне Отцом, то он завершен во всём, кроме моей смерти во плоти, и я готов испить эту последнюю чашу. Что же до обязанностей, возложенных на меня моим земным отцом, Иосифом, то я заботился об их выполнении в течение своей жизни; теперь же я должен полагаться на тебя в том, что во всех подобных вопросах ты будешь действовать от моего имени. Я выбрал для этой миссии именно тебя, Иоанн, ибо ты самый младший и потому, скорее всего, переживешь остальных апостолов.

А сега, когато изтичат последните часове от моя земен път, остани редом с мен, за да мога аз да предам на теб всяко съобщение за моето семейство. Що се отнася до труда, доверен от моя Отец, то той е завършен във всичко, освен в моята смърт в плът, и аз съм готов да изпия тази последна чаша. Що се отнася до задълженията, възложени на мен от моя земен баща, Йосиф, то аз се грижих за тяхното изпълнение в течение на своя живот; сега вече аз трябва да се положа на теб в това, че по всички подобни въпроси ти ще действуваш от мое име. Аз избрах за тази мисия именно теб, Йоан, защото ти си най-младия и поради това, по-скоро от всичко, ще надживееш останалите апостоли.

Однажды мы назвали тебя и твоего брата сынами грома. Ты отправился вместе с нами в путь, будучи решительным и нетерпимым, однако ты во многом изменился с того времени, когда ты требовал, чтобы я обрушил небесный огонь на головы невежественных и бездумных неверующих. И тебе следует измениться еще больше. Ты должен стать апостолом новой заповеди, которую я дал вам сегодня вечером. Посвяти свою жизнь тому, чтобы научить своих собратьев любить друг друга, как я любил вас".

Веднъж ние нарекохме теб и твоя брат синове на гръмотевицата. Ти се отправи заедно с нас на път, бидейки решителен и нетърпим, обаче ти в многото се измени от това време, когато ти изискваше, че аз да стоваря небесния огън върху главите на невежите и лекомислени невярващи. И за теб следва да се измениш още повече. Ти трябва да станеш апостол на новата заповед, която аз дадох вам днес вечерта. Посвети своя живот на това, че да научиш своите събратя да се обичат един друг, както аз обичах вас".

Стоя в верхнем зале перед Учителем, со слезами, стекающими по щекам, Иоанн Зеведеев взглянул ему в глаза и сказал: "Так я и сделаю, мой Учитель, но как мне научиться больше любить своих собратьев?" Тогда Иисус ответил: "Ты научишься больше любить своих собратьев, когда вначале научишься больше любить их небесного Отца, и после того, как действительно начнешь в

Стоейки в горната зала пред Учителя, със сълзи, стичащи се по скулите, Йоан Зеведеев го погледнал в очите и казал:"Така и ще направя, мой Учителю, но как аз да се науча повече да обичам своите събратя?" Тогава Иисус отговорил:"Ти ще се научиш повече да обичаш своите събратя, когато в началото се научиш повече да обичаш техния небесен Отец, и след това, когато действително започнеш в


Страница 1956

большей мере интересоваться их благополучием во времени и вечности. И всякий такой человеческий интерес укрепляется отзывчивостью и сочувствием, бескорыстным служением и безграничным всепрощением. Никто не должен презирать твою молодость, но я призываю тебя учитывать то, что возраст часто отражает опыт, и что ничто в человеческих делах не может заменить настоящий опыт. Стремись жить мирно со всеми людьми, особенно с твоими друзьями по братству небесного царства. И всегда помни, Иоанн, что не следует бороться с теми душами, которые ты хотел бы обрести для царства".

голяма степен да се интересуваш от тяхното благополучие във времето и вечността. И всеки такъв човешки интерес се укрепява от отзивчивостта и съчувствието, безкористното служене и безграничното все прощаване.Никой не е длъжен да презира твоята младост, но аз призовавам тебе да отчиташ това, че възрастта често отразява опита, и че нищо в човешките дела не може да замени истинския опит. Стреми се да живееш мирно с всички хора, особено с твоите другари по братство в небесното царство. И винаги помни, Йоан, че не следва да се бориш с тези души, които ти би искал да придобиеш за царството".

И затем Учитель, пройдя мимо собственного места, задержался на мгновение у места Иуды Искариота. Апостолы были весьма удивлены тем, что Иуда до сих пор не вернулся, и им очень хотелось знать, почему так опечалилось лицо Иисуса, стоящего у пустого места предателя. Однако никому из них - за исключением, возможно, Андрея, - и в голову не пришло, что их казначей ушел, чтобы предать своего Учителя, на что Иисус намекнул ранее вечером и во время трапезы. Этот вечер был слишком насыщен событиями, и на время они совершенно забыли про заявление Учителя о том, что один из них предаст его.

И след това Учителят, преминавайки покрай собственото място, се задържал за миг до мястото на Юда Искариот. Апостолите били изключително удивени от това, че Юда до този момент не се върнал, и на тях много им се искало да знаят, защо така се е опечалило лицето на Иисус, стоящ до празното място на предателя. Обаче за никого от тях - с изключение, възможно, на Андрей, и в главата не преминало, че техния касиер е отишъл, за да предаде своя Учител, на което Иисус намекнал по-рано вечерта и по време на трапезата. Тази вечер била прекалено наситена със събития, и за известно време те съвършено забравили за заявлението на Учителя за това, че един от тях ще го предаде.

Иисус подошел к Симону Зелоту, который встал, чтобы выслушать его наказ: "Ты - истинный сын Авраама, но каким же трудом дались мне попытки сделать тебя сыном небесного царства! Я люблю тебя, как любят тебя и все остальные твои братья. Я знаю, что ты любишь меня, Симон, и что ты также любишь царство, но ты по-прежнему стремишься к установлению царства так, как ты его себе представляешь. Я прекрасно знаю, что в итоге ты постигнешь духовную природу и смысл моего евангелия, и что ты поработаешь на славу для его возвещения, но меня беспокоит то, что может случиться с тобой после моего ухода. Я был бы рад, если бы знал, что ты не оступишься; я был бы счастлив, если бы знал, что после того, как я отправлюсь к Отцу, ты не перестанешь быть моим апостолом и будешь должным образом вести себя как посланник небесного царства".

Иисус се приближил към Симон Зелот, който станал, за да изслуша неговата заповед:""Ти - си истински син на Авраам, но с какъв също труд ми потрябва за опитите да направя теб син на небесното царство! Аз обичам теб, както те обичат и всички останали твои братя. Аз зная, че ти обичаш мен, Симон, и че ти също така обичаш царството, но ти и по-предишному се стремиш към установяване на царството така, както ти си го представяш. Аз прекрасно зная, че в крайна сметка ти ще постигнеш духовната природа и смисъла на моето евангелие, и че ти ще поработиш за славата за неговото възвестяване, но мен ме безпокои това, което може да се случи с теб след моето заминаване. Аз бих бил радостен, ако аз бих знаел, че ти няма да стъпиш накриво; аз бих бил щастлив, ако бих знаел, че след това, когато аз се отправя към Отца, ти няма да престанеш да бъдеш мой апостол и по необходимия начин ще водиш себе си като посланик на небесното царство".

Не успел Иисус завершить свое напутствие Симону Зелоту, как этот пламенный патриот, вытирая глаза, ответил: "Учитель, не беспокойся за мою преданность. Я порвал со всем, чтобы посвятить свою жизнь установлению твоего царства на земле, и я не дрогну. До сих пор я справлялся со всеми разочарованиями, и я не оставлю тебя".

Не успял Иисус да завърши своето напътствие към Симон Зелот, когато този пламенен патриот, изтривайки очите си казал:"Учителю, не се безпокой за моята преданост. Аз скъсах с всичко, за да посветя своя живот на установяване на твоето царство на земята, и аз няма да се поколебая. До сегашният момент аз се справях със всички разочарования, и аз няма да оставя теб".

Тогда, положив руку на плечо Симону, Иисус сказал: "Твои слова не могут не ободрять меня, особенно в такое время; однако, мой добрый друг, ты до сих пор не знаешь, о чём говоришь. Я ни на мгновение не стал бы сомневаться в твоей преданности, твоем рвении; я знаю, что ты, как и все остальные, не колеблясь, отправился бы в бой и отдал бы за меня жизнь, - и все они решительно закивали головами, - но этого от тебя не потребуется. Я уже не раз говорил вам, что царство мое не от мира сего, и что мои ученики не будут сражаться за его установление. Я много раз говорил тебе об этом, Симон, но ты отказываешься смотреть правде в глаза. Меня беспокоит не твоя преданность мне и царству, а то, что ты будешь делать, когда я уйду и ты, наконец, осознаешь, что не понимал смысла моего учения и что тебе придется изменить свои ошибочные представления, привести их в соответствие с реальностью другого, духовного типа отношений в царстве?"

Тогава, полагайки ръка на рамото на Симон, Иисус казал:"Твоите думи не могат да не ободрят мен, особено в такова време; обаче, мой добър другарю, ти до сега не знаеш, за какво говориш. Аз нито за миг не бих се съмнявал в твоята преданост, в твоето усърдие; аз знам, че ти, както и всички останали, без да се колебаете, бихте се отправили на бой и бихте отдали за мен живота си, - и всички те решително закимали с глава, - но това от теб не се изисква. Аз вече не веднъж съм говорил вам, че царството мое не е от сегашния свят, и че моите ученици няма да се сражават за неговото установяване. Аз много пъти съм говорил на теб за това, Симон, но ти се отказваш да гледаш истината в очите. Мен ме безпокои не твоята преданост към мен и царството, а това, което ти ще правиш, когато аз замина и ти, най-накрая, ще осъзнаеш, че не си разбирал смисъла на моето учение и, че на теб ще ти се наложи да измениш своите погрешни представи, да ги приведеш в съответствие с реалността на друг, духовен тип отношение в царството?"

Симон хотел сказать что-то еще, но Иисус жестом остановил его и продолжал: "Никто из моих апостолов не превосходит тебя в искренности и чистосердечии, но после моего ухода ни один из них не будет так же расстроен и

Симон искал да каже още нещо, но Иисус с жест го спрял и продължил:"Никой от моите апостоли не превъзхожда теб в искреността и чистосърдечността, но след моето заминаване нито един от тях няма да бъде така също разстроен и


Страница 1957

обескуражен, как ты. Во всех твоих разочарованиях мой дух будет с тобой, и эти братья твои не оставят тебя. Помни, чему я учил вас об отношении гражданства на земле к сыновству в божественном царстве Отца. Хорошо поразмысли над всеми моими словами о том, что следует отдавать кесарю кесарево, а Богу - Богово. Посвяти свою жизнь, Симон, тому, чтобы показать, сколь успешно смертный человек способен выполнять мой наказ об одновременном признании мирских обязанностей в отношении гражданских властей и духовном служении в братстве царства. Если ты будешь учиться у Духа Истины, то никогда не будет возникать противоречий между требованиями земного гражданства и небесного сыновства, если только мирские правители не потребуют от тебя дани и поклонения, которые принадлежат одному только Богу.

обезкуражен, като теб. Във всички твой разочарования моят дух ще бъде с теб, и тези братя твои няма да оставят теб. Помни, на какво аз учих вас за отношението на гражданството на земята към синовността в божественото царство на Отца. Добре поразмисли над всички мои думи за това, което следва да се отдава на кесаря кесаревото, а на Бога - Божието. Посвети своя живот, Симон, на това, че да покажеш, колко успешно смъртния човек е способен да изпълнява моята заповед за едновременното признаване на светските задължения по отношение на гражданските власти и духовното служене в братството на царството. Ако ти ще се учиш от Духа на Истината, то никога няма да възникнат противоречия между изискването на земното гражданство и небесната синовност, ако само светските управители не изискват от теб данък и поклонение, които принадлежат на единия само Бог.

И еще, Симон: когда, наконец, ты действительно поймешь всё это, - и после того, как ты преодолеешь свою подавленность и отправишься в путь, со всей мощью провозглашая это евангелие, - никогда не забывай, что я был с тобой на протяжении всего периода твоих разочарований, и что я останусь с тобой до самого конца. Ты навсегда останешься моим апостолом, и когда ты будешь готов воспользоваться своим духовным зрением и полнее подчинишь свою волю воле небесного Отца, ты вернешься к своим трудам в качестве моего посланника, и никто не отнимет у тебя данной мною власти только потому, что ты медленно понимаешь истины, которым я учил тебя. Итак, Симон, я еще раз предупреждаю тебя: взявшие меч от меча и погибнут; те же, кто трудится в духе, достигают вечной жизни в грядущем царстве с радостью и миром в царстве нынешнем. И когда порученный тебе земной труд подойдет к концу, ты, Симон, воссядешь вместе со мной в моем небесном царстве. Ты действительно увидишь царство, о котором мечтаешь, но не в этой жизни. Продолжай верить в меня и в то, что я раскрыл вам, и ты обретешь дар вечной жизни".

И още, Симон: когато, най-накрая, ти действително разбереш всичко това, - и след това, когато ти преодолееш своята потиснатост и се отправиш на път, с цялата мощ провъзгласявайки това евангелие, - никога не забравяй, че аз съм бил с теб по протежение на целия период на твоите разочарования, и че аз ще остана с теб до самия край. Ти завинаги ще си останеш мой апостол, и когато ти бъдеш готов да се възползуваш от своето духовно зрение и напълно подчиниш своята воля на небесния Отец, ти ще се върнеш към своя труд в качеството на мой посланик, и никой няма да отнеме от теб дадената от мен власт само поради това, че ти бавно разбираш истините, на които аз съм учил теб. И така, Симон, аз още веднъж предупреждавам теб: взелият меч от меч и ще загине; тези също, които се трудят в духа, достигат вечния живот в идващото царство с радостта и мира в царството сегашно. И когато поръчаният на теб земен труд отиде към края си, ти, Симон, тържествено ще седнеш заедно с мен в моето небесно царство. Ти действително ще видиш царството, за което мечтаеш, но не в този живот. Продължавай да вярваш в мен и в това, което аз съм разкрил вам, и ти ще придобиеш дара на вечния живот".

Завершив свое обращение к Симону Зелоту, Иисус подошел к Матфею Левию и сказал: "Тебе больше не нужно пополнять апостольскую казну. Скоро, очень скоро все вы будете рассеяны; вы будете лишены даже утешающего и укрепляющего общения с кем-либо из своих собратьев. Идя вперед с проповедью евангелия царства, вам придется искать себе новых соратников. В период вашей подготовки я отправлял вас по двое; теперь я покидаю вас, и когда вы справитесь с потрясением, вы отправитесь в путь по одному во все концы света, возвещая благую весть о том, что укрепленные верой смертные являются Божьими сынами".

Завършвайки своето обръщение към Симон Зелот, Иисус се приближил към Матей Леви и казал:" За теб повече не е нужно да попълваш апостолската каса. Скоро , много скоро всички вие ще бъдете разпръснати; вие ще бъдете лишени даже от утешаващото и укрепяващо общуване с когото и да било от своите събратя. Вървейки напред с проповедта на евангелието за царството, вам ще се наложи да търсите нови съратници. В периодът на вашата подготовка аз отправях вас по двама; сега аз напускам вас, и когато вие се справите с потрисането, вие ще се отправите на път по един към всички краища на света, възвестявайки благата вест за това, че укрепените от вярата смъртни се явяват Божии синове".

После этого Матфей спросил: "Однако, Учитель, кто пошлет нас, и как мы узнаем, куда идти? Укажет ли Андрей нам путь?" Иисус ответил: "Нет, Левий, Андрей больше не будет руководить вами в возвещении царства. Конечно, пока не придет новый учитель, Андрей будет продолжать оставаться вашим другом и советчиком, после чего Дух Истины поведет каждого из вас в мир, где вы будете трудиться над распространением царства. Ты во многом изменился с того дня в таможне, когда стал моим последователем, но еще многое должно произойти в твоей жизни, прежде чем ты сможешь представить себе царство, где в братском союзе язычник сидит рядом с иудеем. Однако продолжай и дальше следовать своему стремлению привести в царство своих иудейских собратьев, а когда удовлетворишься сполна, со всей мощью обратись к иноверцам. В одном можешь не сомневаться, Левий: ты завоевал доверие и любовь

След това Матей попитал:"Обаче, Учителю, кой ще изпрати нас, и как ние да узнаем, накъде да вървим? Ще ни посочи ли пътя Андрей?" Иисус отговорил:"Не, Леви, Андрей повече няма да ръководи вам във възвестяване на царството. Разбира се, докато не дойде новият учител, Андрей ще продължава да си остава ваш другар и съветник, след което Духа на Истината ще поведе всекиго от вас в света, където вие ще се трудите над разпространяване на царството. Ти в многото се измени от този ден в митницата, когато стана мой последовател, но още много трябва да се случи в твоя живот, преди което ти да можеш да си представиш царството, където в братски съюз езичника седи редом с юдея. Обаче продължавай и по-нататък да следваш своя стремеж да приведеш в царството своите юдейски събратя, а когато се удовлетвориш напълно, с цялата мощ се обърни към друговерците. В едно може да не се съмняваш, Леви: ти си завоювал доверието и любовта


Страница 1958

твоих братьев; все они любят тебя". И все десять молча кивнули в знак согласия с Учителем.

на твоите братя; всички те обичат теб". И всичките десет мълчаливо кимнали в знак на съгласие с Учителя.

"Левий, я многое знаю о твоих тревогах, жертвах и усилиях, связанных с пополнением казны, о чём не знают твои собратья, и я рад тому, что хотя с нами и нет казначея, ставший вестником мытарь присутствует здесь, на моем прощальном собрании с посланниками царства. Я молюсь о том, чтобы ты смог увидеть смысл моего учения глазами духа. И когда в твоем сердце поселится новый учитель, продолжай следовать его водительству, и пусть твои братья - как и весь мир - увидят, что способен сделать Отец для презренного сборщика пошлин, который решился последовать за Сыном Человеческим и уверовать в евангелие царства. С самого начала я любил тебя так же, как и этих остальных галилеян. А потому, хорошо зная, сколь чуждо лицеприятие Отцу или Сыну, никогда не проводи различий между теми, кто благодаря твоему служению обретает веру в евангелие. Пусть же вся твоя грядущая жизнь, Матфей, будет показывать людям, что Бог нелицеприятен, что в глазах Бога и в братстве царства все люди равны - все верующие являются сынами Божьими".

"Леви, аз много зная за твоите тревоги, жертви и усилия, свързани с попълване на касата, за което не знаят твоите събратя, и аз съм радостен от това, че макар с нас и да няма касиера, станалият вестител митар присъствува тук, на моето прощално събрание с посланиците на царството. Аз се моля за това, че ти да можеш да видиш смисъла на моето учение с очите на духа. И когато в твоето сърце се засели новия учител, продължавай да следваш неговото водителство, и нека твоите братя - както и целия свят - да видят, какво е способен да направи Отеца за презрения събирач на данъци, който се е решил да последва след Сина Човешки и да повярва в евангелието за царството. От самото начало аз обичах теб така също, както и тези останали галилейци. А поради това, добре знаейки колко чуждо е пристрастието за Отеца или Сина, никога не прави разлика между тези, които благодарение на твоето служене придобият вяра в евангелието. Нека целият твой идващ живот, Матей, да показа на хората, че Бог е безпристрастен, че в очите на Бога и в братството на царството всички хора са равни - всички вярващи се явяват синове Божии".

Затем Иисус подошел к Иакову Зеведееву, который встал и молча выслушал Учителя, обратившегося к нему со словами: "Иаков, когда ты и твой младший брат однажды пришли ко мне, пытаясь добиться для себя особых привилегий в царстве, и я сказал вам, что одарение такими почестями является прерогативой Отца, я спросил вас, можете ли пить мою чашу, и вы оба ответили, что можете. Даже если тогда ты и не мог этого сделать - и даже если ты не можешь сделать этого сейчас, - вскоре ты будешь подготовлен к этому теми испытаниями, на пороге которых ты стоишь. В тот раз вы разгневали таким поведением своих собратьев. Даже если они еще не до конца простили тебя, они простят, когда увидят, что ты тоже пьешь мою чашу. Каким бы долгим или коротким ни оказалось твое служение, пусть душа твоя пребывает в покое. Когда прибудет новый учитель, позволь ему научить тебя спокойному состраданию и той благожелательной терпимости, которая рождается из возвышенной уверенности во мне и совершенного подчинения воле Отца. Посвяти свою жизнь тому, чтобы продемонстрировать объединение человеческой любви и божественного достоинства ученика, который знает Бога и уверовал в Сына. И все, кто живет такой жизнью, будут раскрывать евангелие даже своей смертью. Ты и твой брат Иоанн пойдете различными путями, и возможно, что один из вас воссядет со мной в вечном царстве намного раньше другого. Тебе будет значительно легче, если ты усвоишь, что истинная мудрость подразумевает не только мужество, но и благоразумие. Ты должен научиться сочетать решительность с прозорливостью. Еще придут те величайшие моменты, когда мои ученики, не колеблясь, будут отдавать свою жизнь за евангелие, но при всех обычных обстоятельствах намного лучше отвращать гнев неверующих, дабы иметь возможность жить и продолжать проповедовать благую весть. В той мере, в какой это будет в твоей власти, живи как можно дольше на земле, дабы твоя многолетняя жизнь принесла множество плодов, - новые души, обретенные для небесного царства".

След това Иисус се приближил към Иаков Зеведеев, който станал и мълчейки изслушал Учителя, обърнал се към него с думите:"Иаков, когато ти и твоят младши брат веднъж дойдохте при мен, опитвайки се да придобиете за себе си особени привилегии в царството, и аз казах вам, че одаряването с такива почести се явява прерогатив на Отца, аз попитах вас, можете ли да пиете от моята чаша , и вие двамата отговорихте, че можете. Даже ако тогава ти и да не можеш това да направиш - и даже ако ти не можеш да направиш това сега, - скоро ти ще бъдеш подготвен към това от тези изпитания, на прага на които ти стоиш. Този път вие разгневихте с такова поведение своите събратя. Даже ако те още не до край са простили на теб, те ще простят когато видят, че ти също пиеш от моята чаша. Колкото и дълго или кратко да се окаже твоето служене, нека твоята душа пребивава в покой. Когато пристигне новият учител, позволи му да научи теб на спокойното състрадание и на тази благожелателна търпимост, която се ражда от възвишената увереност в мен и съвършеното подчинение на волята на Отца. Посвети своя живот на това, че да демонстрираш обединяването на човешката любов и божественото достойнство на ученика, който познава Бога и е повярвал в Сина. И всички, които живеят такъв живот, ще разкриват евангелието даже със своята смърт. Ти и твоят брат Йоан ще тръгнете по различни пътища, и е възможно, че един от вас тържествено да седне с мен във вечното царство много по-рано от другия. За теб ще бъде значително по-леко, ако ти усвоиш, че истинската мъдрост подразбира не само мъжество, но и благоразумие. Ти трябва да се научиш да съчетаваш решителността с прозорливостта. Ще дойдат тези велики моменти, когато моите ученици, без да се колебаят, ще отдават своя живот за евангелието, но при всички обикновени обстоятелства много по-добре ще отклоняват гнева на невярващите, за да имат възможност да живеят и да продължават да проповядват благата вест. В тази степен, в която това бъде в твоята власт, живей колкото се може по-дълго на земята, за да може твоят мимолетен живот да принесе множество плодове, - нови души, придобити за небесното царство".

Завершив свое обращение к Иакову Зеведееву, Учитель прошел в конец стола, где сидел Андрей, и, глядя в глаза своему преданному помощнику, сказал: "Андрей, ты был моим верным представителем в качестве главы посланников небесного царства. Хотя порой ты и сомневался, а иногда проявлял опасную робость, тем не менее ты всегда был абсолютно справедлив и в высшей степени честен в отношениях со своими товарищами. С тех пор как ты и твои братья были посвящены в посланники царства, вы осуществляли самоуправление во

Завършвайки своето обръщение към Иаков Зеведеев, Учителят преминал в края на масата, където стоял Андрей, и, гледайки в очите своя предан помощник, казал:"Андрей, ти беше моят верен представител в качеството на глава на посланиците на царството. Макар понякога ти и да си се съмнявал, а понякога да си проявявал опасна страхливост, още повече ти винаги си бил абсолютно справедлив и във висша степен честен в отношенията със своите другари. От този момент когато ти и твоите братя бяхте посветени в посланици на царството, вие осъществявахте самоуправление във


Страница 1959

всех административных вопросах вашей группы - если не считать того, что я назначил тебя главой этих избранных апостолов. Ни в одном другом мирском вопросе я не контролировал твоих решений и не влиял на них. И я поступал так для того, чтобы у вас был руководитель, под началом которого проходили бы все последующие совещания вашей группы. В моей вселенной и во вселенной вселенных моего Отца мы относимся к нашим сынам-братьям как к индивидуумам во всех их духовных связях, но в случае взаимоотношений в группах мы всегда обеспечиваем вполне определенное руководство. Наше царство - это мир порядка, а потому везде, где двое или большее число созданий сотрудничают друг с другом, они всегда наделяются полномочным руководством.

всички административни въпроси на вашата група - ако не се счита това, че аз назначих тебе за глава на тези избрани апостоли. Нито в един друг светски въпрос аз не съм контролирал твоите решения и не съм влиял върху тях. И аз постъпих така за това, че у вас имаше ръководител, под началото на който биха преминавали всички последващи съвещания на вашата група. В моята вселена и във вселената на вселените на моя Отец ние се отнасяме към нашите синове-братя като към индивиди във всички техни духовни връзки, но в случая на взаимоотношенията в групите ние всякога обезпечаваме напълно определено ръководство. Нашето царство - това е свят на реда, а поради това навсякъде, където двама или по-голямо число създания сътрудничат едно с друго, те винаги се надаряват с пълномощно ръководство.

А теперь, Андрей, поскольку ты руководишь своими братьями данной мною властью, и поскольку ты служил в этой роли в качестве моего личного представителя, а также ввиду того, что я собираюсь покинуть вас и отправиться к Отцу, я освобождаю тебя от какой-либо ответственности, связанной с исполнением этих мирских административных обязанностей. Отныне ты будешь обладать только теми правами в отношении своих братьев, которые ты заслужишь как духовный лидер и которые будут открыто признаны ими. Впредь ты сможешь пользоваться властью над своими братьями только в том случае, если они вернут тебе такое право специальным решением после того, как я отправлюсь к Отцу. Однако это освобождение от ответственности в качестве административного главы этой группы ни в коей мере не уменьшает твоей моральной ответственности - обязанности сделать всё, что в твоих силах, чтобы твердо и с любовью удержать твоих братьев вместе во время тяжких испытаний, на пороге которых мы стоим, - в дни между моей кончиной во плоти и прибытием нового учителя, который будет жить в ваших сердцах и в итоге приведет вас ко всякой истине. Готовясь покинуть вас, я хотел бы полностью освободить тебя от административной ответственности, истоки и полномочия которой обусловлены моим присутствием в качестве одного из вас. Отныне я буду осуществлять только духовную власть над вами и среди вас.

А сега, Андрей, доколкото ти ръководиш своите събратя с дадената от мен власт, и доколкото ти си служил в тази роля в качеството на мой личен представител, а така също в предвид на това, че аз се готвя да напусна вас и да се отправя към Отца, аз освобождавам теб от каквото и да било отговорност, свързана с изпълнението на тези светски административни задължения. От сега ти ще притежаваш само тези права по отношение на твоите братя, които ти заслужаваш като духовен лидер и които ще бъдат открито признати от тях. За напред ти ще можеш да се ползуваш от властта над своите събратя само в този случай, ако те върнат на теб такова право със специално решение след това, когато аз се отправя към Отца. Обаче това освобождаване от отговорност в качеството на административен глава на тази група в никаква степен не намалява твоята морална отговорност - задължението да направиш всичко, което е в твоите сили, за да може твърдо и с любов да удържиш твоите събратя заедно по време на тежките изпитания, на прага на които ние стоим, - в дните между моята кончина в плът и пристигането на новия учител, който ще живее във вашите сърца и в крайна сметка ще приведе вас към всяка истина. Готвейки се да напусна вас, аз бих искал напълно да освободя теб от административната отговорност, източниците и пълномощията на която са обусловени от моето присъствие в качеството на един от вас. Отсега на татък аз ще осъществявам единствено духовна власт над вас и сред вас.

Если твои братья пожелают, чтобы ты и впредь оставался их советчиком, я предписываю, чтобы во всех вопросах мирского или духовного характера ты делал всё, что в твоих силах, для укрепления мира и согласия между различными группами верующих в евангелие. Посвяти оставшуюся часть своего земного пути воплощению в жизнь братской любви между твоими собратьями. Будь добр к моим братьям во плоти, когда они обретут полную веру в это евангелие; проявляй любовь и беспристрастную преданность грекам на Западе и Абнеру на Востоке. Хотя мои апостолы вскоре рассеются по всему свету, возвещая благую весть о спасительном богосыновстве, ты должен удерживать их вместе в течение смутного времени, на пороге которого мы стоим, - в период тяжелых испытаний, когда вы должны будете научиться верить в это евангелие без моего личного присутствия, терпеливо ожидая прибытия нового учителя, Духа Истины. Итак, Андрей, хотя в глазах людей на твою долю может и не выпасть великих дел, довольствуйся своим положением учителя и советчика тех, кто будет вершить такие дела. Выполняй свой труд на земле до конца, после чего ты продолжишь свое служение в вечном царстве, - ибо разве я не говорил вам много раз, что у меня есть и другие овцы, которые не принадлежат к этому стаду?"

Ако твоите братя пожелаят, че ти и занапред да останеш техен съветник, аз предписвам, че по всички въпроси от светски или духовен характер ти да правиш всичко, което е в твоите сили, за укрепяване на мира и съгласието между различните групи вярващи в евангелието. Посвети останалата част от своя земен път на въплътяването в живота на братската любов между твоите събратя. Бъди добър към моите братя в плът, когато те придобият пълна вяра в това евангелие; проявявай любов и безпристрастна преданост към гърците на Запад и към Абнер на Изток. Макар моите апостоли скоро да се разсеят по целия свят, възвестявайки благата вест за спасителната божествена синовност, то си длъжен да ги удържиш заедно в течение на смутното време, на прага на което ние стоим, - в периода на тежките изпитания, когато вие трябва да се научите да вярвате в това евангелие без моето лично присъствие, търпеливо очаквайки пристигането на новия учител, Духа на Истината. И така, Андрей, макар в очите на хората в твоя дял и да не попаднат велики дела, бъди доволен от своето положение на учител и съветник на тези, които ще вършат такива дела. Изпълнявай своя труд на земята до края, след което ти ще продължиш своето служене във вечното царство, - защото аз нима не съм говорил вам много пъти, че у мен има и други овце, които не принадлежат към това стадо?"

После этого Иисус подошел к близнецам Алфеевым и, встав между ними, сказал: "Мои малые дети, вы - одна из трех пар братьев, решивших следовать за мной. Все шесть успешно трудились в мире со своими сородичами, но никто не делал этого лучше вас. Нас ждут тяжелые времена. Возможно, вы не поймете всего, что уготовано вам и вашим братьям, но никогда не сомневайтесь в том, что однажды вы были призваны к труду на благо царства. Какое-то время вам не придется иметь дела с людскими толпами, но не унывайте: когда труд вашей

След това Иисус се приближил към близнаците Алфееви и заставайки между тях, казал:"Мои малки деца, вие - сте една от тези двойки братя, решили да следват след мен. Всичките шестима успешно се трудили в света със своите роднини, но никой не правел това по-добре от вас. Нас ни чакат тежки времена. Възможно е, вие да не разберете всичко, което е приготвено вам и на нашите братя, но никога не се съмнявайте в това, че веднъж вие сте били призвани към труд в благото на царството. Известно време на вас няма да се наложи да имате работа с хорските тълпи, но не посървайте: когато трудът ваш


Страница 1960

жизни завершится, я приму вас на небе, где, во славе, вы расскажете о своем спасении серафическому воинству и множеству высоких Божьих Сынов. Посвятите свою жизнь возвышению будничного труда. Покажите всем людям на земле и ангелам на небе, сколь радостно и мужественно смертный человек, призванный на время для особого служения Богу, способен возвращаться к своим прежним занятиям. Если случится так, что ваш труд во внешних делах царства временно завершится, возвращайтесь к своим прежним занятиям с новым просветлением, приобретенным в опыте богосыновства, и с возвышенным сознанием того, что для богопознавшего человека не существует таких вещей, как будничное занятие или мирской труд. Для вас - тех, кто трудился вместе со мной, - все вещи стали священными, и всякий земной труд стал служением самому Богу-Отцу. И когда вы услышите о делах ваших бывших товарищей-апостолов, возрадуйтесь вместе с ними и продолжайте свой каждодневный труд в качестве тех, кто сопровождает Бога и, следуя за ним, служит ему. Вы были моими апостолами, и вы всегда будете ими, и я буду помнить о вас в грядущем царстве".

в живота се завърши, аз ще приема вас на небето, където, в слава, вие ще разкажете за своето спасение пред серафическото войнство и множеството от високи Божии Синове. Посветете своя живот на възвисяване на ежедневния труд. Покаже те на всички хора на земята и на ангелите на небето, колко радостно и мъжествено смъртния човек, призван за известно време за особено служене на Бога, е способен да се завръща към своите предишни занимания. Ако се случи така, че вашият труд във външните дела на царството временно се завърши, върнете се към своите предишни занимания с ново просветление, придобито в опита на божествената синовност, и с възвишеното съзнание за това, че за богопозналия човек не съществуват такива неща, като ежедневните занимания или светски труд. За вас - тези, които са се трудили заедно с мен,- всички вещи са станали свещени, и всеки земен труд е станал служене към самия Бог-Отец. И когато вие чуете за делата на вашите бивши другари-апостоли, възрадвайте се заедно с тях и продължавайте своя всекидневен труд в качеството на тези, които съпровождат Бога и, следвайки след него, му служат. Вие бяхте мои апостоли, и вие винаги ще бъдете такива, и аз ще помня за вас в идващото царство".

После этого Иисус подошел к Филиппу, который, стоя, выслушал следующий наказ Учителя: "Филипп, ты задал мне много нелепых вопросов, но я приложил все силы, чтобы ответить на каждый из них. А теперь я хотел бы дать ответ на последний из таких вопросов, возникавших в твоем чрезвычайно искреннем, но недуховном разуме. В течение всего времени, пока я обходил стол, приближаясь к тебе, ты повторял про себя: „Как мне быть, если Учитель уйдет и оставит нас одних в мире?" О, маловерный! И тем не менее тебе даровано не меньше, чем многим твоим братьям. Ты был хорошим экономом, Филипп. Лишь несколько раз ты подвел нас, и один из таких случаев мы использовали для того, чтобы прославить Отца. Вскоре ты сложишь с себя обязанности эконома и должен будешь активнее заняться тем трудом, к которому ты был призван, - проповедью этого евангелия царства. Филипп, ты всегда хотел, чтобы тебе показали, и очень скоро ты станешь свидетелем великих событий. Было бы намного лучше, если бы ты увидел всё это глазами своей веры, но поскольку ты был искренним даже в своей материальности, ты увидишь, как слова мои сбываются при твоей жизни. А затем, когда ты будешь благословлен духовным зрением, обратись к своему труду: посвяти жизнь тому, чтобы вести людей на поиск Бога и вечных реальностей, пользуясь глазами духа, а не материального разума. Помни, Филипп: тебя ждет великая миссия на земле, ибо мир полон тех, кто смотрит на жизнь точно так же, как до сих пор смотрел ты. Тебе уготован великий труд, и когда он будет завершен в вере, ты придешь ко мне в мое царство, и я с великой радостью покажу тебе то, чего не видели глаза, не слышали уши и не постигал смертный разум. Пока же стань, как малое дитя в царстве духа, и позволь мне, в качестве духа нового учителя, вести тебя вперед в духовном царстве. Так я смогу сделать для тебя много такого, что было недоступно мне, пока я пребывал вместе с тобой в виде смертного создания этого мира. И всегда помни, Филипп: видевший меня видел Отца".

След това Иисус се приближил до Филип, който, стоейки, изслушал следната заповедна Учителя:" Филип, ти си задал на мен много безсмислени въпроси, но аз положих всички сили, за да отговоря на всеки от тях. А сега аз бих искал да дам отговор на последният от такива въпроси, възникващи в твоя черезвичайно искрен, но не духовен разум. В течение на цялото време, докато аз обиколих масата, приближавайки се към тебе, ти повтаряше за себе си:"Как аз ще живея, ако Учителя замине и остави нас сами в света? " О, маловерни! И още повече на теб е дарено не по-малко, отколкото на многото твои братя. Ти беше добър иконом, Филип. Едва няколко пъти ти подведе нас, и един от такива случаи ние използувахме за това, за да прославим Отца. Скоро ти ще предадеш от себе си задълженията на иконом и трябва активно да се заемеш с този труд, към който ти си бил призван, - проповедта на това евангелие за царството. Филип, ти винаги си искал, че тебе де те покажат, и много скоро ти ще станеш свидетел на велики събития. Би било много по-добре, ако ти би видял всичко това с очите на своята вяра, но доколкото ти си бил искрен даже в своята материалност, ти ще видиш, как думите мои се сбъдват при твоя живот. А след това, когато ти бъдеш благословен с духовното зрение, ще се обърнеш към своя труд: посвети живото си на това, че да водиш хората в търсенето на Бога и вечните реалности, ползувайки се от очите на духа, а не от материалния разум. Помни Филип: теб те чака велика мисия на земята, защото света е пълен с такива, които гледат на живота точно така също, както до сега си гледал ти. За теб е приготвен велик труд , и когато той бъде завършен във вяра, ти ще дойдеш към мен в моето царство, и аз с велика радост ще покажа на теб това, което не са видели очи, не са чували уши и не е постигал смъртния разум. Докато също станеш, като малко дете в царството на духа, и позволиш на мен, в качеството на духа на новия учител, да водя теб напред в духовното царство. Така аз ще мога да направя за теб така много, което е било недостъпно за мен, докато аз пребивавах заедно с тебе във вид на смъртно създание от този свят. И винаги помни, Филип:виделият мен е видял Отца".

После этого Учитель подошел к Нафанаилу. Когда Нафанаил встал, Иисус попросил его сесть и, присев рядом с ним, сказал: "Нафанаил, с тех пор, как ты стал моим апостолом, ты научился быть выше предрассудков и стал более терпимым. Однако тебе предстоит еще многому научиться. Ты был благословением для своих товарищей; твоя неизменная искренность была для них постоянным предостережением. Когда я уйду, может случиться так, что эта откровенность помешает твоим отношениям с братьями - как прежними, так и новыми. Тебе следует усвоить, что даже самая благая мысль должна выражаться так, чтобы

След това Учителят се приближил към Натанаил. Когато Натанаил станал, Иисус го помолил да седне и присядайки редом с него, казал:" Натанаил, от този момент, когато ти стана мой апостол, ти се научи да бъдеш по-високо от предразсъдъците и стана по-търпелив. Обаче на тебе предстои още на много да се научиш. Ти беше благословение за своите другари; твоята неизменна искреност беше за тях постоянна предпазливост. Когато аз си замина, може да се случи така, че тази откровеност на попречи на твоите отношения с братята - както с предишните, така и с новите. За теб следва да усвоиш, че даже най-благата мисъл трябва да се изразява така, че


Страница 1961

соответствовать интеллектуальному статусу и духовному развитию слушателя. Искренность приносит огромную пользу труду на благо царства, когда она неразрывно связана с осмотрительностью.

да съответствува на интелектуалния статус и духовно развитие на слушателя. Искреността принася огромна полза на труда за благото на царството, когато тя неразривно и свързана с предпазливост.

Если бы ты научился трудиться вместе со своими братьями, ты мог бы добиться более прочных результатов, но если случится так, что ты отправишься на поиски своих единомышленников, посвяти свою жизнь доказательству того, что богопознавший ученик может стать строителем царства даже тогда, когда он одинок в мире и полностью оторван от других верующих. Я знаю, что ты будешь предан до конца, и придет время, когда я познакомлю тебя с расширенным служением в моем небесном царстве".

Ако ти би се научил да се трудиш заедно със своите братя, ти би могъл да постигнеш по-устойчиви резултати, но ако се случи така, че ти се отправиш в търсене на свои съмишленици, посвети своя живот на доказателството на това, че богопозналия ученик може да стане строител на царството даже тогава, когато той се сам в света и напълно е откъснат от другите вярващи. Аз зная, че ти ще бъдеш предан до края, и ще дойде времето, когато аз ще запозная теб с разширеното служене в моето небесно царство".

Тогда Нафанаил обратился к Иисусу, задав ему следующий вопрос: "Я слушаю твое учение с тех пор, как ты впервые призвал меня к служению на благо этого царства, но я должен чистосердечно признаться в том, что я не до конца понимаю всё, что ты говоришь нам. Я не знаю, чего ждать дальше, и я полагаю, что большинство моих братьев также растеряны, но они не решаются признаться в своем смущении. Можешь ли ты помочь мне?" Положив руку на плечо Нафанаилу, Иисус сказал: "Мой друг, неудивительно, что ты пришел в замешательство, пытаясь постичь смысл моих духовных учений, поскольку ты столь ограничен традиционными иудейскими предубеждениями и столь смущен своим упорным стремлением толковать мое евангелие в духе учений книжников и фарисеев.

Тогава Натанаил се обърнал към Иисус, задавайки му следния въпрос:"Аз слушам твоето учение от този момент, когато ти за първи път призова мен към служене в благото на това царство, но аз съм длъжен чистосърдечно да призная за това, че аз не до края разбирам всичко, което ти говориш нам. Аз не зная, какво да очаквам по-нататък, и полагам, че болшинството от моите братя така също са объркани, но те не се решават да признаят за своето смущение. Можеш ли ти да помогнеш на мен?"Полагайки ръка на рамото на Натанаил, Иисус казал:"Мой другарю, не е учудващо, че ти си изпаднал в объркване, опитвайки се да постигнеш смисъла на моите духовни учения, доколкото ти си толкова ограничен от традиционните юдейски предубеждения и толкова смутен от своето упорит стремеж да тълкуваш моето евангелие в духа на ученията на книжниците и фарисеите.

Я многому научил словом, и я прожил среди вас свою жизнь. Я сделал всё возможное для просвещения вашего разума и раскрепощения ваших душ, а то, чего вы не смогли извлечь из моих учений и моей жизни, вы должны быть готовы получить у главного учителя - практического опыта. И во всяком новом опыте, который ждет вас, я буду идти впереди вас, и Дух Истины будет с вами. Не бойтесь: то, что вы неспособны понять сейчас, новый учитель раскроет вам после своего прихода в оставшийся период вашей жизни на земле и далее - во время вашей подготовки на протяжении вечных эпох".

Аз на много съм научил със словото, и аз проживях сред вас своя живот. Аз направих всичко възможно за просветяване на вашия разум и разкрепостяване на вашите души, а това, което вие не сте могли да извлечете от моите учения и моя живот, вие трябва да бъдете готови да получите от главния учител - практическия опит. И във всеки нов опит, който очаква вас, аз ще вървя пред вас, и Духа на Истината ще бъде с вас. Не бойте се :това, което вие сте неспособни да разберете сега, новият учител ще разкрие вам след своето идване в оставащия период от вашия живот на земята и по-нататък - във времето на вашата подготовка по протежение на вечните епохи".

И после этого Учитель, обернувшись ко всем апостолам, сказал: "Пусть вас не обескураживает то, что вы не можете постичь весь смысл евангелия. Вы являетесь лишь конечными, смертными людьми, а то, чему учил вас я, - бесконечно, божественно и вечно. Будьте терпеливы и мужественны, ибо в вашем распоряжении - нескончаемые века для того, чтобы продолжить постепенное накопление опыта обретения совершенства, подобного совершенству Отца в Раю".

И след това Учителят, обръщайки се към всички апостоли, казал:" Нека вас не обезкуражава това, че вие не можете да постигнете целия смисъл на евангелието. Вие се явяват само крайни, смъртни хора, и това, на което съм учил вас аз, - е безкрайно, божествено и вечно. Бъдете търпеливи и мъжествени, защото във ваше разпореждане - са нескончаемите векове за това, за да продължите постепенно да натрупвате опит от придобиване на съвършенството, подобно на съвършенството на Отца в Рая".

После этого Иисус подошел к Фоме, который, встав, услышал следующие слова: "Фома, тебе часто не хватало веры, но несмотря на периодические сомнения, ты всегда сохранял мужество. Я хорошо знаю, что лжепророки и лжеучители не обманут тебя. Когда я уйду, твои братья будут еще больше ценить твой критический подход к новым учениям. А когда в грядущую эпоху вы будете рассеяны по всему свету, помни о том, что ты остаешься моим посланником. Посвяти свою жизнь великому делу - покажи, что критически настроенный материальный человеческий разум способен одержать победу над инерцией интеллектуального сомнения, когда он сталкивается с проявлением живой истины в опыте рожденных в духе мужчин и женщин, которые приносят в своей жизни духовные плоды и которые любят друг друга, как я любил вас. Фома, я рад, что ты был с нами, и я знаю, что после короткого замешательства ты продолжишь служить царству. Твои сомнения озадачивали твоих братьев, но они никогда не беспокоили меня. Я уверен в тебе, и я пойду перед тобой на край света".

След това Иисус се приближил към Тома, който, ставайки, чул следните думи:"Тома, на теб често не ти достигаше вяра, но независимо от периодичните съмнения, ти винаги си съхранявал мъжество. Аз добре зная, че лъже пророците и лъже учителите няма да измамят теб. Когато аз замина, твоите братя още повече ще ценят твоя практически подход към новите учения. А когато в идващата епоха вие ще бъдете разпръснати по целия свят, помни за това, че ти си оставаш мой посланик. Посвети своя живот на великото дело - покажи, че критично настроения материален човешки разум е способен да удържи победа над инерцията на интелектуалното съмнение, когато той се сблъсква с проявлението на живата истина в опита на родените в духа мъже и жени, които принасят в своя живот духовни плодове и които се обичат един друг, както аз обичах вас. Тома, аз съм радостен, че ти беше с нас, и аз зная, че след кратко объркване ти ще продължиш да служиш на царството. Твоите съмнения са озадачавали твоите братя, но те никога не са безпокоили мен. Аз съм уверен в теб, и аз ще тръгна пред теб на край света".


Страница 1962

После этого Учитель подошел к Симону Петру, который встал, когда Иисус обратился к нему со словами: "Петр, я знаю, что ты любишь меня и посвятишь свою жизнь открытому возвещению этого евангелия царства иудеям и иноверцам, но меня тревожит то, что годы тесного общения со мной не принесли тебе большей пользы, - не научили тебя думать, прежде чем говорить. Какие испытания тебе придется пройти, прежде чем ты станешь осмотрительным в своих речах? Сколько хлопот ты принес нам своими необдуманными высказываниями, своей безапелляционной самоуверенностью! И если ты не справишься с этим изъяном, тебя ждет намного больше неприятностей. Ты знаешь, что несмотря на эту слабость, твои братья любят тебя, и ты должен также понять, что этот недостаток ни в коей мере не ослабляет моей любви к тебе, но он уменьшает приносимую тобой пользу и служит источником постоянных неприятностей для тебя. Однако ты обязательно извлечешь хороший урок из тех испытаний, которые ждут тебя сегодня же ночью. И то, что я говорю тебе сейчас, Симон Петр, я говорю также всем остальным твоим братьям, собравшимся здесь: этой ночью вас ждет великая опасность усомниться во мне. Вы знаете, что написано: „Поражен будет пастырь, и разбегутся овцы". Когда меня не станет, появится огромная опасность того, что некоторые из вас не устоят перед сомнениями и оступятся из-за того, что уготовано мне. Но я обещаю вам ненадолго вернуться к вам, а затем отправлюсь прежде вас в Галилею".

След това Учителят се приближил към Симон Петър, който станал, когато Иисус се обърнал към него с думите:"Петър, аз знам, че ти обичаш мен и ще посветиш своя живот на откритото възвестяване на това евангелие за царството на юдеите и друговерците, но мен ме тревожи това, че годините на тясно общуване с мен не са принесли на теб голяма полза, - не са те научили да мислиш, преди да говориш. Какви изпитания ще ти се наложи да преминеш, преди ти да станеш предпазлив в своите речи? Колко главоболия ти пренесе нам със своите необмислени изказвания, със своята безапелационна самоувереност! И ако ти не се справиш с тези изкривявания, теб те очакват много повече неприятности. Ти знаеш, че независимо от тази слабост, твоите братя те обичат, и ти си длъжен така също да разбереш, че този недостатък, в никаква степен не отслабва моята любов към тебе, но тя намалява принасяната за теб полза и служи като източник на постоянни неприятности за тебе. Обаче ти обезателно ще извлечеш добър урок от тези изпитания, които чакат теб днес още през нощта. И това, което аз говоря на теб сега, Симон Петър, аз говоря така също на всички останали твои братя, събрали се тук: в тази нощ вас очаква велика опасност да се усъмните в мен. Вие знаете, че е написано:Поразен ще бъде пастирът, и ще се разбягат овцете". Когато мен ме няма, ще се появи огромна опасност от това, че някои от вас няма да устоят пред съмненията и ще стъпят накриво поради това, което е приготвено за мене. Но аз обещавам вам не след дълго да се върна към вам, а след това ще се отправя преди вас в Галилея".

Тогда Петр положил руку на плечо Иисусу и сказал: "Даже если все мои братья поддадутся сомнениям из-за тебя, я обещаю, что не усомнюсь ни в чём, что бы ты ни сделал. Я буду вместе с тобой и, если потребуется, умру за тебя".

Тогава Петър положил ръка на рамото на Иисус и казал: "Даже ако всички мои братя се поддадат на съмнения поради теб, аз обещавам, че няма да се усъмня в нищо, което би ти не сторил. Аз ще бъда заедно с теб и, ако потрябва, ще умра за теб".

Глядя во влажные от слез глаза Петра, который стоял перед своим Учителем, дрожащий от сильного волнения и переполняемый подлинной любовью к нему, Иисус сказал: "Петр, истинно, истинно говорю тебе, что не пропоет петух этой ночью, как ты трижды или четырежды отречешься от меня. И то, что тебе не удалось усвоить в мирном общении со мной, ты усвоишь во многих бедах и страданиях. И после того, как ты выучишь этот полезный для тебя урок, тебе следует укрепить своих братьев и продолжать жить жизнью, посвященной проповеди этого евангелия, - даже если ты попадешь в тюрьму и, возможно, последуешь за мной, заплатив высшую плату за любвеобильное служение при создании царства Отца.

Гледайки във влажните от сълзи очи на Петър, който стоял пред своя Учител, потръпващ от силно вълнение и преизпълнен с истинска любов към него, Иисус казал:"Петър, истина, истината ти казвам, че няма да пропее петела тази нощ , когато ти три или четири пъти ще се отречеш от мен. И това, което на тебе не се е отдало да усвоиш в мирното общуване с мен, те ще усвоиш в многото беди и страдания. И след това, когато ти научиш този полезен за теб урок, за тебе следва да укрепиш своите братя и да продължаваш да живееш живот, посветен на проповядването на това евангелие, - даже ако ти попаднеш в затвор и, възможно, да последваш след мен, заплащайки най-високата цена за любвеобилното служене при създаването на царството на Отца.

Но запомни мое обещание: когда я воскресну, я останусь с вами на время, прежде чем отправиться к Отцу. Так и этой ночью я буду просить Отца, чтобы он укрепил каждого из вас перед теми испытаниями, которые так скоро ждут вас. Я люблю всех вас той же любовью, какой Отец любит меня, и потому отныне все вы должны любить друг друга так же, как я любил вас".

Но запомни моето обещание: когато аз възкръсна, аз ще остана с вас за известно време, преди да се отправя към Отца. Така и тази нощ аз ще моля Отца, за да укрепи всекиго от вас пред тези изпитания, които така скоро чакат вас. Аз обичам всеки от вас с тази същата любов, с която Отеца обича мен, и затова от сега всички вие сте длъжни да се обичате един друг така също, както аз обичах вас".

И, спев псалом, они отправились в лагерь на Елеонскую гору.

И, изпявайки псалм, те се отправили в лагера на Елеонската планина.


Страница 1963